Salariëring

Service NSGV

SALARIËRING KERKMUSICUS PER 1-1-2024

Per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren is de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 minuten).

De bedragen worden per uur vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie, conform de interdiocesane regeling Salariëring Kerkmusicus. De (bruto) uurbedragen zijn per 1 januari 2024 met 3,8 % verhoogd.

  dirigent of organist     dirigent en organist  
  Bevoegdheid:     Bevoegdheid:  
Dienstjaren III II I   III II I
1 €   25,40 €   29,30 €   32,90   €   39,40 €   45,50 €   51,75
2 €   26,00 €   30,25 €   34,05   €   40,30 €   46,60 €   52,95
3 €   26,65 €   31,25 €   35,35   €   41,40 €   47,70 €   54,30
4 €   27,40 €   32,30 €   36,70   €   42,05 €   48,75 €   55,70
5 €   27,95 €   33,30 €   37,90   €   42,75 €   49,70 €   57,05
6 €   28,60 €   34,20 €   39,40   €   43,45 €   50,75 €   58,30
7 €   29,30 €   35,15 €   40,65   €   44,10 €   51,85 €   59,60
8 €   29,90 €   36,20 €   41,90   €   44,65 €   52,95 €   60,90
9 €   30,50 €   37,05 €   43,20   €   45,30 €   53,90 €   62,10
10 of meer €   31,15 €   37,90 €   44,55   €   46,00 €   54,85 €   63,30

De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hierboven onder I t/m III bedoelde bevoegdheidscategorieën, maar die niettemin een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten heeft gesloten met het bestuur, luidt als volgt:

Groep dirigent of organist      dirigent en organist
A € 23,75   € 35,60
B € 16,15   € 23,75

Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging. Een extra salarisverhoging op basis van anciënniteit is hier niet van toepassing. 

De indeling in groep A of B wordt overgelaten aan het overleg tussen het bestuur en de kerkmusicus.

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde adviestarieven exclusief BTW.

Meer informatie over de bevoegdheidscategorieën kunt u hier vinden.

Kerkmusici, maar ook kerkbesturen, kunnen via onderstaande link rechtstreeks het "Rechtspositiereglement Kerkmusici" (Regeling 4 van de R.K. kerkgenootschap Nederland, 2000) inzien en desgewenst downloaden.

rechtspositiereglement

Beleidsnota Kerkmusicus

Naast het rechtspositionele deel vind je:

* een model-arbeidsovereenkomst voor een kerkmusicus in dienst van
een kerkelijke instelling (Bijlage I);
* een schema "Vaststelling totaal aantal arbeidsuren" (Bijlage II);
* de "Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek", waarin o.a. de
inhoud van de verschillende functieniveaus (I, II en III) voor
dirigenten en/of organisten wordt beschreven (Bijlage III).

  • Hits: 9112