Overig

Er zijn cursussen
• Muziek in de Liturgie (meerdere cursussen met verschillende onderwerpen)
• Gregoriaans (cursussen op 3 niveaus)
• Stemvorming (4 soorten cursussen)

Ga naar een van deze cursusvormen in het bisdom:
Breda
Den Bosch
Groningen-Leeuwarden
Haarlem-Amsterdam
Roermond
Rotterdam
Utrecht


Cursussen “Muziek in de Liturgie"

Onderwerpen:
• kerkelijk jaar
• ordinarium (vaste gezangen in de viering)
• proprium (wisselende gezangen in de viering)
• feesten
• riten, symbolen en sacramenten
Naast deze onderwerpen kunnen op aanvraag korte cursussen worden georganiseerd met onderwerpen die je zelf kiest.

VOOR WIE? De cursussen zijn bestemd voor (leken)voorgangers, koordirigenten (alle koorsoorten), organisten en andere instrumentalisten, koorleden, leden van liturgische werkgroepen en voorts iedereen die zich op de een of andere manier bezig houdt met de keuze van teksten en de daarbij behorende liturgische muziek voor diverse soorten liturgievieringen.
WAARTOE? De cursussen gaan in op de vragen die aan de orde komen bij de keuze van muziek in een orde van dienst, toegespitst op de genoemde onderwerpen.

INHOUD
a. De verschillende orden van dienst
b. De relatie tussen de Schriftlezingen en de liturgische muziek
c. Welke muzikale vorm past het beste bij de verschillende onderdelen v/e orde van dienst?
d. Wie zingt wát?
e. Welk muzikaal repertoire is voorhanden?
f. Luisteren naar muziekvoorbeelden
g. Zingen van muziekvoorbeelden
h. De indeling van het kerkelijk jaar en de belangrijkste liturgische feesten
Cursussen gregoriaans

Er zijn cursussen op verschillende niveaus:
• Startcursus gregoriaans
• Cursus gregoriaans voor gevorderden
• Cursus gregoriaans niveau “Kerkmusicus III”
De cursussen sluiten qua niveau op elkaar aan.
De cursussen worden o.a. gegeven aan de hand van het boek van J. Elemans: “Gregoriaans zingen”.
Inhoud van de startcursus:

- vertrouwd raken met het gregoriaans
- vertrouwd raken met het notatiesysteem
- principes van uitvoering van het gregoriaans
- wegwijs in het Graduale Romanum
- de mogelijkheden van het gregoriaans binnen de huidige liturgie
Inhoud van de Gregoriaans voor gevorderden

De cursus is een voortzetting van de startcursus.
- (principes van) uitvoering van het gregoriaans
- de mogelijkheden van het gregoriaans binnen de huidige liturgie
Inhoud van de Cursus gregoriaans niveau “Kerkmusicus III”

- Ben je vertrouwd met het gregoriaans en het notatiesysteem?
- Ben je nieuwsgierig naar de uitvoeringspraktijk van het gregoriaans?
Dan kun je je inschrijven voor deze cursus.
Deze cursus is bedoeld als voorbereiding op het examen van de opleiding “Kerkmusicus III”.
Inhoud:
- (principes van) uitvoering van het gregoriaans
- de mogelijkheden van het gregoriaans binnen de huidige liturgie

Stemvorming

Stemvorming heeft terecht de laatste jaren veel aandacht. Steeds meer koorzangers (ook wel koristen genoemd), koorleiders, cantores en voorgangers hebben ontdekt dat de kwaliteit van de zang met sprongen in betrekkelijk korte tijd vooruit gaat tijdens en na het volgen van een cursus stemvorming. Niet alleen de individuele stemkwaliteit gaat vooruit, ook de koorklank verbetert snel. Bovendien ervaren de cursisten dat kennismaking met de zangtechniek het plezier in het zingen vergroot.

Er zijn 4 cursusvormen:
• Cursus stemvorming voor voorgangers
• Cursus stemvorming voor koorleiders
• Koorzangerscursus + ATV
• Cursus koorstemvorming ter plaatse in de eigen parochie


Cursus stemvorming voorgangers

Deze cursus kan worden aangeboden op locatie met een (minimum) aantal van 5 deelnemers in 5 bijeenkomsten van 2 uur. Plaats en lestijden in overleg met de cursisten en de docent.
VOOR WIE? De cursus is bestemd voor allen die regelmatig (zingend) voorgaan in de liturgie: priesters, diakens en allen die in de pastoraal werkzaam zijn (vrijwilligers en professionals).
WAARTOE? De cursus gaat primair in op de kwaliteitsverbetering van de zang van de deelnemers door middel van stemvorming en zangtechniek.
INHOUD
a. collectieve stemvorming
b. individuele zangles
c. zangtechniek
Daarnaast leert de cursist als zingende voorganger:
- zelfstandig gezangen in te studeren;
- motor te zijn voor de gemeenschapszang;
- teksten te zingen met optimale zeggingskracht en met optimaal stemgebruik.
TOELATINGSEISEN. Er zijn geen toelatingseisen.

Cursus stemvorming koorleiders

De cursus is toegankelijk voor koorleiders, omdat de overdracht van zangtechniek van dirigent naar koor – een belangrijk onderwerp binnen deze cursus – een geheel eigen lesonderwerp betreft.
VOOR WIE? De cursus is bestemd voor koorleiders van alle koorsoorten.
WAARTOE? De cursus gaat primair in op de kwaliteitsverbetering van de zang van de deelnemers middels stemvorming en zangtechniek.
INHOUD
Collectieve stemvorming, individuele zangles, zangtechniek
Daarnaast wordt in de cursus aandacht besteed aan:
- de overdracht van de zangtechniek aan een koorgroep, omgang met de kinderstem en de ouder wordende stem, inzingoefeningen en stemvorming voor een koorgroep;
- de presentatie en de effectiviteit van stemvorming aan het koor;
- de ontwikkeling van een stappenplan voor de stemtechnische opbouw van een koor;
- de integratie van stemvorming in de koorrepetitie.
TOELATINGSEISEN. Er zijn geen toelatingseisen.

Koorzangerscursus + ATV

Per cursusgroep geldt een minimumdeelname van 10 cursisten.
Ben je lid van een koor? Dan word je de mogelijkheid geboden om jezelf praktijkgericht bij te laten scholen, zodat je met nog meer voldoening zingt.
ATV staat voor ‘Algemene Theoretische Vorming’. Waarom elementaire muziekleer?
Ons muzikale geheugen steunt op drie peilers:
- een motorisch geheugen: wat ons stemapparaat ‘doet’;
- een auditief geheugen: de dirigent zingt voor en wij onthouden dat na enige herhaling;
- een visueel geheugen: het zien van het notenschrift doet ons de muziek herinneren.
Deze drie elementen vullen elkaar aan. Als één element ontbreekt, verstoort dat ons totale muzikale bevattingsvermogen erger dan menig koorzanger vermoedt! De meeste koorzangers hebben geen visueel geheugen: ze kunnen de bladmuziek niet lezen. Toch is die leemte redelijk eenvoudig op te vullen. Deze cursus bewijst je dat!
Inhoud:
- stemvorming;
- ATV: elementaire muziekleer (uitleg en gebruik van het notenschrift).

Cursus koorstemvorming ter plaatse in de eigen parochie

VOOR WIE? Koren en hun koorleiders.
WAARTOE? Kwaliteitsverbetering van de koorklank door collectieve stemvorming van alle koorzangers en de voortgang daarvan door de dirigent.
WANNEER? Deze collectieve ondersteuning kan plaatsvinden tijdens de eigen reguliere repetitie. Er zijn geen toelatingseisen.
INHOUD. Er wordt aandacht gegeven aan houding, adem, resonans, articulatie, intonatie en koorvorming afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. In een persoonlijke instructie van de koorleider komt de voortgang van het door de zangpedagoog ingezette proces van stemvorming aan de orde. Er is geen examen aan deze cursus verbonden.
HOE? De NSGV (of de organisatie die in het bisdom het cursuspakket kerkmuziek organiseert, bijvoorbeeld de afdeling Pastorale Dienstverlening van het betreffende bisdom) fungeert als bemiddelende instantie bij deze cursus. Het brengt koren die deze vorming wensen in contact met een zangpedagoog (m/v) uit de eigen regio. De zangpedagogen zijn geselecteerd op basis van hun kennis en hun affiniteit met r.-k. kerkkoren en hun specifieke vragen en problemen. Zo zullen zij zich steeds aanpassen aan de koorsoort die zij begeleiden.
FINANCIËN. Het aantal bijeenkomsten en de financiële afwikkeling regelt het koor zelf met de docent(e). Afhankelijk van de duur van de bijeenkomsten moet men per bijeenkomst rekenen op een bedrag van € 100,00 incl. voorbereidingstijd en reiskosten van de docent. In de regel worden de kosten verdeeld onder het deelnemende koor en de parochie. Aangeraden wordt om minimaal twee bijeenkomsten te organiseren om enig effect te sorteren. Een regelmatige vorming (tweemaal per jaar) of een langere cursus van bijvoorbeeld drie of meer bijeenkomsten leveren vanzelfsprekend meer rendement op.

  • Hits: 899